Βιβλιοθήκη Τμήματος

3Jan - by admin - 0 - In Uncategorized

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Φιλολογίας στεγάζεται σε ανεξάρτητο κτήριο και λειτουργεί σε σύνδεση και συνδυασμό με τη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Φιλοξενεί βιβλιογραφικές πηγές (12.500 εξειδικευμένα βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, γλωσσικά λεξικά κ.τ.ό.) που υποστηρίζουν με επάρκεια τους διδάσκοντες και τους φοιτητές στη διδασκαλία, τη μελέτη και την έρευνα.

Μέσω της βιβλιοθήκης, οι διδάσκοντες και οι φοιτητές του τμήματος έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης ηλεκτρονικών βιβλιογραφικών βάσεων και περιοδικών (π.χ. HEAL) με σκοπό τη διευκόλυνση και επέκταση της έρευνάς τους.

Η βιβλιοθήκη είναι στελεχωμένη με ειδικό προσωπικό (βιβλιοθηκονόμο και διοικητικό υπάλληλο) το οποίο έχει την ευθύνη ταξινόμησης των βιβλίων, δανεισμού, εξυπηρέτησης των χρηστών κ.τ.λ. Η εν γένει λειτουργία της βιβλιοθήκης του τμήματος εποπτεύεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης στην οποία συμμετέχουν τρια μέλη ΔΕΠ, ένα από την κάθε ειδίκευση.