Γλωσσολογία

3Jan - by admin - 0 - In Uncategorized

Η Ειδίκευση Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών απαρτίζεται από επτά (7) μέλη ΔΕΠ (2 καθηγήτριες, 3 αναπληρωτές καθηγητές και 2 επίκουρους καθηγητές) τα γνωστικά αντικείμενα των οποίων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων στη Γενική Γλωσσολογία, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Δίνεται έμφαση στη δομή και χρήση της γλώσσας, εστιάζοντας στα ελληνικά (σε σχέση με άλλες γλώσσες ή και άλλες μορφές της ίδιας γλώσσας). Το κύριο ενδιαφέρον της ειδίκευσης εστιάζεται στη «γλωσσική ποικιλία», δηλαδή: (1) στη σχέση της Κοινής Νεοελληνικής (ΝΕ) με τις διαλέκτους της και τα ιδιώματά της και στο πώς και γιατί διαφοροποιούνται σε επίπεδο προφοράς, σχηματισμού λέξεων και προτάσεων (2) στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι ομιλητές αυτή τη διαφοροποίηση(3) στην ποικιλότητα στη χρήση της γλώσσας ανάλογα με τους συνομιλητές μας, τον γραπτό ή προφορικό λόγο, καθώς και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο (4) στις διαφορετικές μορφές της ελληνικής κατά την ιστορική της εξέλιξη (με βάση τα γραπτά κείμενα).

Πιο συγκεκριμένα η Ειδίκευση Γλωσσολογίας προσφέρει εισαγωγικά και εξειδικευμένα μαθήματα στους ακόλουθους κλάδους της γλωσσολογίας:

Μορφολογία (Παραγωγή, Σύνθεση, Κλίση, Συγκριτική, Διαχρονική)
Φωνητική (Αρθρωτική, Εργαστηριακή)
Φωνολογία (Τεμαχιακή, Προσωδιακή)
Σύνταξη (Θεωρητική, Συγκριτική, Διαχρονική)
Σημασιολογία (Τυπική, Προτασιακή, Λεξική)
Πραγματολογία και Ανάλυση Λόγου (Νόημα και υπονόημα, Γλωσσικές πράξεις, Συνομιλιακή οργάνωση, Είδη λόγου)
Κοινωνιογλωσσολογία (Διαστάσεις γλωσσικής ποικιλότητας, Κοινωνιογλωσσική ανισότητα, Γλώσσες σε επαφή, Γλώσσα και ταυτότητα)
Ιστορική Γλωσσολογία (Γλωσσική Αλλαγή, Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας)
Λεξικολογία (Ανάλυση λέξης, Σύσταση λεξικού αποθέματος, Ειδικά Λεξιλόγια, Περιθωριακή γλώσσα)
Λεξικογραφία (Δημιουργία γενικών και ειδικών λεξικών, Ανάπτυξη λεξικογραφικών βάσεων)
Διαλεκτολογία (Μορφο-φωνολογία νέων ελληνικών διαλέκτων, έρευνα πεδίου, κοινωνιογλωσσικές προσεγγίσεις διαλεκτικού λόγου)
Ψυχογλωσσολογία (Επεξεργασία της γλώσσας, Λεξική πρόσβαση και Οργάνωση του νοητικού λεξικού)
Νευρογλωσσολογία (Σχέση γλώσσας και εγκεφάλου, Γλωσσικές διαταραχές)
Γλωσσική Κατάκτηση (Μηχανισμοί και Θεωρίες κατάκτησης πρώτης γλώσσας)