Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Γενικές πληροφορίες

3Jan - by admin - 0 - In Uncategorized

Παρακολούθηση μαθημάτων για το ΜΔΕ

Τα μαθήματα που προσφέρονται στα πλαίσια του ΜΔΕ έχουν τη μορφή σεμιναρίων ή και παραδόσεων και είναι δυνατόν να πλαισιώνονται με σεμινάρια και διαλέξεις προσκεκλημένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να αποφεύγεται η καθυστερημένη προσέλευση ή πρόωρη αποχώρηση των φοιτητών. Μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από περισσότερες των δύο συναντήσεων διαγράφονται από το μάθημα. Επίσης, οι φοιτητές/-τριες διαγράφονται από μάθημα εάν ο μέγιστος αριθμός των δικαιολογημένων απουσιών τους υπερβεί το 1/3 των μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν. Για ειδικές περιπτώσεις και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, αρμόδια είναι η ΓΣΕΣ μετά από σχετική εισήγηση της ΣΕΜΣ.

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που παρακολουθεί τον πρώτο κύκλο του ΠΜΣ (για απόκτηση ΜΔΕ), ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, ύστερα από πρόταση της ΣΕΜΣ, ένα μέλος ΔΕΠ ως ακαδημαϊκός σύμβουλος. Η ΣΕΜΣ και ο ακαδημαϊκός σύμβουλος έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του/της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/τριας.

Αξιολόγηση φοιτητών του ΜΔΕ

Η αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών γίνεται με εξετάσεις ή/και με (γραπτές ή προφορικές) εργασίες προόδου σύμφωνα με την απόφαση του/της διδάσκοντος/-ουσας.

Η έκταση των εργασιών προόδου για κάθε μάθημα ορίζεται στις 5.000 με 6.000 λέξεις, συνολικά. Η ακριβής έκταση καθορίζεται για κάθε μάθημα από τον/την διδάσκοντα/-ουσα, αλλά πρέπει να βρίσκεται εντός των παραπάνω ορίων. Στα όρια αυτά συμπεριλαμβάνονται οι υποσημειώσεις, αλλά εξαιρούνται η βιβλιογραφία και τα παραρτήματα που περιλαμβάνουν σώματα δεδομένων, κείμενα, εικονογράφηση κ.ά. Εάν πρόκειται για βιβλιογραφικού τύπου εργασία, η έκταση καθορίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Εργασίες στις οποίες δεν τηρείται το προκαθορισμένο κατώτατο ή ανώτατο όριο λέξεων δεν γίνονται δεκτές.

Αν κάποιος/κάποια φοιτητής/φοιτήτρια αποτύχει σε ένα μάθημα, επαναλαμβάνει την εξέταση του μαθήματος σε χρόνο και με τρόπο που καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Αν κάποιος/κάποια φοιτητής/φοιτήτρια αποτύχει σε δύο ή περισσότερα μαθήματα, διαγράφεται αυτομάτως από το Π.Μ.Σ.