ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εισαγωγής έως εξήντα πέντε (65) μεταπτυχιακών φοιτητών

Στo πλαίσιo λειτουργίας του Π.Μ.Σ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείµενα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκηρύσσονται για τα ακαδηµαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018, έως εξήντα πέντε (65) θέσειςμεταπτυχιακών φοιτητών, αποφοίτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ και ΤΕΙ για απονοµή Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ειδικεύσεις  Κλασσικών Σπουδών, Νεοελληνικής Φιλολογίας,Γλωσσολογίας και Βυζαντινής Φιλολογίας με την εξής κατανομή:

  • έως είκοσι πέντε (25) στις Κλασικές Σπουδές,
  • έως δέκα πέντε (15) στη Νεοελληνική Φιλολογία
  • έως δέκα πέντε (15) στη Γλωσσολογία
  • έως δέκα (10) στη Βυζαντινή Φιλολογία

Το πρόγραµµα είναι διετούς διάρκειας. Κάθε ειδίκευση περιλαµβάνει µια σειρά µαθηµάτων (συνολικά 6 µαθήµατα), που διδάσκονται από µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Πατρών ή άλλων Πανεπιστηµίων. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική και γίνεται στα τρία πρώτα εξάµηνα σπουδών, ενώ το τέταρτο εξάμηνο είναι αφιερωµένο στη διπλωµατική εργασία. Το Π.Μ.Σ αντιπροσωπεύει συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών και Ιστορικών Σπουδών (π.χ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.λπ.) των ελληνικών Α.Ε.Ι. και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Τ.Ε.Ι.

 

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του ΜΔΕ ορίζονται σε 2.000 ευρώ και επιμερίζονται σε τέσσερεις ισόποσες δόσεις. Οι υποτροφίες με τη μορφή απαλλαγής από την καταβολή διδάκτρων θα δοθούν σε αριθμό φοιτητών ίσο με το 20% του συνόλου των εισαχθέντων, με βάση ακαδημαϊκά (επίδοση) και κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18 Ιουλίου 2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

 

Η πλήρης προκήρυξη περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων (τυπικές προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, ύλη εξετάσεων) και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας: www.philology-upatras.gr

Για περισσότερος πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα ή στη Γραµµατεία του Τµήµατος Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστηµιούπολη, Ρίο, Πάτρα. Τηλ.: 2610-997546, 2610-969324  fax: 2610-996197, e-mail: philsec@upatras.gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *