Αθήνη, Στέση

 • Βαθμίδα:Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Ειδίκευση:Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών
 • Γν. Αντικείμενο: Νεολληνική Φιλολογία
 • ΦΕΚ:1113/21-08-2014
 • Γραφείο:Κτήριο Κ7
 • Τηλέφωνο:2610-969826
 • Email:athini@upatras.gr
 • Ταχ. Διευθ.:Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα 26504
 • Ιστοσελίδα:http://upatras.academia.edu/StessiAthini
 • Βιογραφικό:biography/stessi_athini_biografiko_2015.pdf
 • Εκπαίδευση
 • Σταδιοδρομία
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Δημοσιεύσεις
 • Ώρες συνεργασίας
 • Μαθήματα
 • Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1981).
 • Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας: Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1983).
 • D.E.A. en Littérature Générale et Comparée: Université de La Nouvelle Sorbonne -Paris III (1984).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Νεοελληνική Φιλολογία: Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2001).

Leave a Reply

Your email address will not be published.