Αθήνη, Στέση

  • Βαθμίδα:Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Ειδίκευση:Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών
  • Γν. Αντικείμενο: Νεολληνική Φιλολογία
  • ΦΕΚ:1113/21-08-2014
  • Γραφείο:Κτήριο Κ7
  • Τηλέφωνο:2610-969826
  • Email:athini@upatras.gr
  • Ταχ. Διευθ.:Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα 26504
  • Ιστοσελίδα:http://upatras.academia.edu/StessiAthini
  • Βιογραφικό:biography/stessi_athini_biografiko_2015.pdf
  • Εκπαίδευση
  • Σταδιοδρομία
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Δημοσιεύσεις
  • Ώρες συνεργασίας
  • Μαθήματα
  • Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1981).
  • Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας: Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1983).
  • D.E.A. en Littérature Générale et Comparée: Université de La Nouvelle Sorbonne -Paris III (1984).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Νεοελληνική Φιλολογία: Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2001).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *