Τι είναι η Γλωσσολογία;

Τι είναι η Γλωσσολογία;

Η Γλωσσολογία είναι σχετικά νέα επιστήμη τουλάχιστον με τη μορφή που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια. Επιδιώκει να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα: (α) τι γνωρίζουμε όταν γνωρίζουμε μια γλώσσα, (β) πώς κατακτάται αυτή η γνώση, και (γ) πώς χρησιμοποιείται. Εξετάζει τη γλώσσα ως μέρος της ανθρώπινης συμπεριφοράς τόσο από ψυχολογική, όσο και από κοινωνική και πολιτισμική άποψη, και αναζητά να καθορίσει ποια χαρακτηριστικά είναι μοναδικά στην ανθρώπινη γλώσσα, ποια είναι καθολικά (σε όλες τις γλώσσες του κόσμου), πώς διαφοροποιούνται οι επιμέρους γλώσσες, πώς και γιατί αλλάζουν, «πεθαίνουν» ή «γεννιούνται». Όπως όλες οι επιστήμες, η Γλωσσολογία διαιρείται σε θεωρητική και εφαρμοσμένη.

Η θεωρητική Γλωσσολογία μελετά τη γλώσσα βάσει των επιπέδων ανάλυσής της, δηλαδή, το φωνολογικό σύστημα, την άρθρωση και πρόσληψη των φθόγγων (φωνητική), το σχηματισμό λέξεων (μορφολογία) και φράσεων και προτάσεων (σύνταξη), τη σημασία των γλωσσικών εκφράσεων (σημασιολογία), καθώς και τη χρήση της γλώσσας (πραγματολογία). Στα πρώτα στάδια της επιστήμης, μέλημα των επιστημόνων ήταν η περιγραφή των διαφόρων γλωσσών που ομιλούνται στον κόσμο και η κατηγοριοποίησή τους σε τυπολογικές ομάδες. Τα συμπεράσματα της επίπονης αυτής έρευνας δυστυχώς περιορίσθηκαν σε περιγραφικά συμπεράσματα και δεν κατάφεραν να δώσουν απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τον ανθρώπινο νου τα οποία είχαν τεθεί από την αρχαιότητα (Αριστοτέλης, Πλάτων). Κατά τα μέσα του 20ού αιώνα, η θεωρητική Γλωσσολογία παράλληλα με την επαρκέστερη περιγραφική προσέγγιση επικεντρώθηκε στην αναζήτηση ερμηνειών οι οποίες επιχειρούν να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως η κατάκτηση της γλώσσας από τους ανθρώπους και η δομή και λειτουργία του ανθρωπίνου νου. Η επιστήμη οδηγήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση χάρη στον Αμερικανό γλωσσολόγο Noam Chomsky ο οποίος εδραίωσε και ανέπτυξε τη σύγχρονη γλωσσολογική σκέψη υπό τη σκέπη της λεγόμενης γενετικής γλωσσολογίας.

Η εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, με βάση τα πορίσματα της θεωρητικής Γλωσσολογίας και σε συνδυασμό με άλλες επιστήμες όπως η Ψυχολογία, τα Μαθηματικά, η Κοινωνιολογία κ.τ.λ., καλείται να εξετάσει τις συνθήκες υπό τις οποίες κατακτάται και χρησιμοποιείται η γλώσσα από τη γλωσσική κοινότητα, να προτείνει νέες μεθόδους και προσεγγίσεις για τη γλώσσα και να υποστηρίξει τη γλωσσική κοινότητα σε οποιοδήποτε ζήτημα ή πρόβλημα σχετικό με τη γλώσσα. Ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής, η εφηρμοσμένη Γλωσολογία διαιρείται σε κλάδους όπως: Διδακτική και Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών (ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας ξένων γλωσσών), Κλινική Γλωσσολογία (ανάλυση και θεραπευτική αντιμετώπιση των γλωσσικών διαταραχών), Εκπαιδευτική Γλωσσολογία (η χρήση της μητρικής γλώσσας στα σχολεία), Λεξικογραφία (μέθοδοι και τεχνικές συγγραφής λεξικών), Μετάφραση (μέθοδοι μετάφρασης / απόδοσης κειμένων από γλώσσα σε γλώσσα), Κοινωνιογλωσσολογία (μελέτη της σχέσης μεταξύ γλώσσας και κοινωνίας), Ψυχογλωσσολογία (σχέση γλώσσας και ανθρώπινης συμπεριφοράς) κ.τ.λ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.